KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI

 • JoJo, Site’nin içerik sahibi olarak Site’de yer alan içeriğini (her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vd) her zaman belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’yi sonlandırabilir.

 • Kullanıcılar Site’yi, Site içeriğinde yer alan içeriği kişisel kullanım amaçlı olarak görüntülemek, bu içerikle ilgili bilgi edinmek, ayrıca Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş Üyeler bakımından ise Üyelik olanaklarından yararlanmak üzere ve burada yayınlanan kullanım koşullarına uygun şekilde kullanabilirler. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; JoJo’nun  yasal hakları saklıdır.
 • Site’de yer alan JoJo veya üçüncü kişilere ait içerik ve Site’nin tasarımı, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcılara tanınan Site’yi kullanım olanağı, aşağıda düzenlenen fikri mülkiyet haklarına ilişkin Kullanıcı’ya hiçbir hak ve yetki sağlamaz. JoJo’nun faaliyet alanı bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca JoJo’nun  değil diğer eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve JoJo  ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır.
 • Kullanıcılar kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir.
 • Kullanıcılar dilerse kişisel verilerini vermek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Üyelik Olanaklarından yararlanabilirler.
 • Kişisel verilerle ilgili izin ve uygulamalar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve m. 11’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere aşağıdaki linklerde yer alan bilgi ve belgeler Kullanıcılar’ın dikkatine sunulmaktadır: “Kişisel Veriler” ve “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler”
 • Site'de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği JoJo  tarafından garanti edilmiş değildir. Kullanıcılar bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde tutarak kendileri için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlama sorumluluğunu üstlenirler.
 • Kullanıcılar, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve JoJo’ya  sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 • Site üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve JoJo’nun kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara JoJo tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site’de yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Site içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında JoJo’un hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcılar, Site’nin elektronik satış platformu olmadığını, Site’den bağlantı yoluyla erişeceği bilgilendirme tanıtım, reklam, kampanya, satış vb. ile ilgili olarak sorumluluğun bunu sağlayan ilgili tarafa ait olduğunu ve üçüncü kişilere ait web sitelerinden yararlandığı ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğanlar olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili üçüncü kişiler olduğunu, bu kapsamda JoJo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve JoJo’nun bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul etmişlerdir.
 • Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması gibi nedenlerle JoJo’nun  sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurulamayacak; zarar ziyan talebinde bulunulamayacaktır.
 • Kullanıcılar, JoJo markasının veya Site’ye ait içeriklerin bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Site’ye üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten JoJo’nun  veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmişlerdir.
 • Kullanıcılar’ın Site'nin Kullanım Koşullarını okumamaları veya okumalarına rağmen bu kuralları ihlal etmeleri sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan JoJo, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlar, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu tutulamaz.
 • Kullanıcılar’ın Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlali ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı JoJo’dan  hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.
 • Kullanıcılar, Site’yi ziyaretlerinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve aşağıda yer alan Yasal Uyarılara ve tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
 • İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar, JoJo  tarafından her zaman değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir; değiştirilmiş koşullar Site’ye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar'a ilişkin değişiklik ve güncellemelerin periyodik olarak gözden geçirilmesi önerilir. Site’nin kullanılması ile Kullanıcı, kullanım zamanında yayınlanan versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.
 • Kullanıcı, JoJo tarafından Site’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, JoJo’nun her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve Site’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

YASAL UYARILAR

 • Site’de yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; tersine mühendislik yapılamaz. Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.
 • Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tasarım, Marka, Patent ve diğer sınai mülkiyet konularını düzenleyen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku düzenlemeleri başta olmak üzere tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.
 • Kullanıcılar, Site’yi kullanırken hukuka aykırı davranmamakla ve üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Kullanıcıların, Site’yi kullanırken yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen/münhasıran ilgili Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı’nın hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı JoJo’nun  hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcılar, Site üzerinde JoJo ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; eleştiri sınırları ötesinde kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak JoJo ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, iftira, küfür, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf, video vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.
 • Site’de yer alabilecek Kullanıcılar’a ait yorum ve değerlendirmeler, görüş açıklamalar vd. JoJo’nun  serbestçe takdirinde olmak üzere kısmen ya da tamamen yayınlanmayabilir, silinebilir, içerik korunarak yeniden düzenlenebilir.
 • Sitede yer alabilecek, İçerik’i, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, değerlendirme, görüş açıklama, fotoğraf, video vb. bilgiler JoJo’nun serbestçe takdirinde olmak üzere her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. JoJo, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Site’de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, reaksiyon imgesi, fotoğraf vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, reaksiyon imgesi, fotoğraf vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve JoJo’nun bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcılar, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.
 • Hukuka aykırı davranan, işbu “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar”’da ve Site’de ayrı bir başlıkla yayınlanmakta olan  “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler”de yer alan kuralları ihlal eden Kullanıcılar’ın her türlü kullanımları JoJo  tarafından derhal engellenebilir, erişim durdurulabilir ve Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulabilir.
 • Kullanıcılar, JoJo’nun, “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarıları” ve Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler belgelerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği (kişisel veriler ile ilgili yasal düzenlemenin gerektirdiği açık rıza halleri saklı olmak üzere) peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.
 • Kullanıcılar, Site üzerinde JoJo  ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir eser, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler bulunabileceğini, bunların tamamının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ve JoJo ve/veya eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer hak sahiplerinin yasal olarak aradığı koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve sözleşme imzalanmaksızın her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcılar, Site’ye girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar” metnini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Site’de yer alan içeriklerin ve JoJo’ya  ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.